Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Sustainabilitycareerguide.nl

Inhoudsopgave:

Artikel   1 – Definities
Artikel   2 – Identiteit van de ondernemer
Artikel   3 – Toepasselijkheid
Artikel   4 – Het aanbod
Artikel   5 – De overeenkomst
Artikel   6 – Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel   7 – De prijs
Artikel   8 – Conformiteit en garantie
Artikel   9 – Levering en uitvoering
Artikel 10 – Betaling
Artikel 11 – Klachtenregeling
Artikel 12 – Geschillen
Artikel 13 – Intellectuele eigendomsrechten
Artikel 14 – Aansprakelijkheid
Artikel 15 – Vrijwaring
Artikel 16 – Geheimhouding
Artikel 17 – Toepasselijk recht, bevoegde rechter
Artikel 18 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
 3. Dag: kalenderdag;
 4. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
 5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 7. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 8. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 9. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
 10. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van de ondernemer.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen ondernemer en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
 5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.
 6. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
 7. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

Artikel 4 – Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
 3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 4. Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicaties en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 5. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.
 6. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het
  bijzonder:
  • de prijs inclusief belastingen;
  • de eventuele kosten van verzending;
  • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
  • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
  • de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
  • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;
  • de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
  • of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
  • de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
  • de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
  • de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
  • de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

Artikel 5 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
 6. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
 7. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
 8. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
 9. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
 10. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
 11. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.
 12. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

Artikel 6 – Uitsluiting herroepingsrecht

 1. Bij levering van diensten heeft de consument normaliter de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst. De zogenoemde bedenktijd.
 2. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten en diensten zoals omschreven in lid 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, en of tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
 3. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten: met digitale inhoud die niet op een fysieke drager zoals een usb-stick of CD is geleverd en de nakoming is begonnen met uitdrukkelijke toestemming van de consument en de consument heeft verklaard dat hij daarmee afstand doet van zijn recht van ontbinding.

Artikel 7 – De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
 5. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
 6. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 7. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
 8. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is de ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

Artikel 8 – Conformiteit en Garantie

 1. De ondernemer staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.

Artikel 9 – Levering en uitvoering

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.

Artikel 10 – Betaling

 1. Bij de Consument wordt het tarief vooraf in rekening gebracht door middel van een factuur per e-mail of via een elektronische betaaldienst, zoals (doch niet uitsluitend) iDeal, Creditcard en Paypal. Betaling dient tijdens de online bestelling direct overgemaakt te worden. Dit is een fatale termijn. Na ontvangst van de overeengekomen betaling vangt ondernemer aan met de werkzaamheden/ zal toegang worden verleend aan de digitale leeromgeving.
 2. Kiest de consument ervoor de betaling via bankoverboeking over te maken, zal een factuur opgesteld worden en dient deze binnen 14 dagen voldaan te worden. Ook dit is een fatale termijn. Pas na ontvangst van de betaling zal er toegang verleend worden aan de digitale leeromgeving.
 3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 4. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 11 – Klachtenregeling

 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekendgemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
 5. Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.
 6. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

Artikel 12 – Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.
 2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

Artikel 13 -Intellectuele eigendomsrechten

 1. Ondernemer of een door ondernemer ingeschakelde derde is en blijft rechthebbende van alle reeds bestaande intellectuele eigendomsrechten zoals auteursrechten e.d. en van alle intellectuele eigendomsrechten die ontstaan in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst, zoals onder meer maar niet uitsluitend audio- en videomateriaal, trainings- en oefenmateriaal, (werk)boeken, worksheets, methodes, tests, computerprogramma’s, modellen van ondernemer of een derde, tenzij in deze Voorwaarden of in de Overeenkomst anders is bepaald.
 2. Consument mag – anders dan in het kader van de Overeenkomst – geen gebruik maken van de intellectuele eigendomsrechten van ondernemer en/of wijzigingen daarin aanbrengen.
 3. Ondernemer heeft het recht de aan haar zijde ten gevolge van de Overeenkomst toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken. Uiteraard wordt strikt vertrouwelijke informatie van consument niet ter kennis van derden gebracht.

Artikel 14 -Aansprakelijkheid

 1. Iedere aansprakelijkheid van ondernemer is beperkt tot het bedrag dat door haar verzekeraar wordt uitbetaald in dat specifieke geval.
 2. Verleent de verzekeraar geen dekking, dan is de eventuele aansprakelijkheid van ondernemer beperkt tot maximaal de factuurwaarde van het deel van de opdrachtsom waarvoor ondernemer aansprakelijk is.
 3. Ondernemer is niet aansprakelijk voor indirecte schade. Onder indirecte schade vallen onder meer, maar niet uitsluitend gederfde winst, verlies van goodwill, reputatie, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 4. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen bedraagt de verjaringstermijn van vorderingen en verweren jegens ondernemer één jaar. Een schadevergoedingsvordering dient op straffe van verval aanhangig te worden gemaakt bij de bevoegde rechter binnen een periode van één jaar nadat consument bekend is met de schade of daarmee bekend behoort te zijn en vermoedt of kan vermoeden dat ondernemer daarvoor aansprakelijk zou kunnen zijn.
 5. Ondernemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat ondernemer is uitgegaan van door consument verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
 6. Ondernemer is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van de door bij de uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde derden, behoudens opzet of grove schuld van ondernemer.
 7. De beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid van ondernemer of leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 15 -Vrijwaring

 1. Consument vrijwaart ondernemer voor aanspraken in verband met de uitvoering van de Overeenkomst die niet aan ondernemer toerekenbaar zijn. Alle kosten en schade aan de zijde van consument in verband met een dergelijke aanspraak komen voor rekening en risico van de consument.

Artikel 16 -Geheimhouding

 1. Partijen zullen geheimhouding in acht nemen met betrekking tot vertrouwelijke en/of (bedrijfs)gevoelige informatie verstrekt door de andere partij. Deze verplichting duurt voort na afloop van de Overeenkomst. Ook gesprekken, sessies en andere contacten in welke vorm dan ook tussen ondernemer en consument /deelnemer worden als strikt vertrouwelijk beschouwd. Opdrachtnemer doet hierover geen mededeling aan anderen, waaronder begrepen deelnemer.
 2. Partijen openbaren geen vertrouwelijke en/of bedrijfsgevoelige informatie zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij.
 3. Partijen treffen alle nodige maatregelen om geheimhouding van de informatie te verzekeren. Daarbij zullen zij in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving zodanige technische en organisatorische maatregelen treffen, in stand houden en zo nodig aanpassen, dat de informatie op passende wijze is beveiligd tegen verlies, onrechtmatige verwerking of onrechtmatige toegang.
 4. Partijen zien erop toe dat personeel en ingeschakelde hulppersonen of derden in gelijke mate als zijzelf tot geheimhouding en vertrouwelijkheid gehouden zijn. Zo nodig wordt dit schriftelijk met hen overeengekomen.
 5. Het is consument en/of de Deelnemer niet toegestaan foto’s, geluids- of filmopnamen te maken van enige cursus, (online) training of (online) strategischesessie.

 

Artikel 17  – Toepasselijk recht, bevoegde rechter

 1. Overeenkomsten tussen ondernemer en consument worden uitsluitend beheerst door het Nederlandse recht, ook indien aan (een deel van) van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk uitvoering wordt gegeven in het buitenland of de consument in het buitenland woonplaats heeft.
 2. De rechtbank waar de ondernemer haar statutaire zetel heeft is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen voortvloeiende uit of samenhangende met overeenkomsten tussen ondernemer en consument.

Artikel 18 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

 1. Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.